menu

Zaphrentis stokesi

Taxon Name: Zaphrentis stokesi
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Anthozoa
Order: Stauriida
Genus: Zaphrentis
Species: stokesi